F ใบงาน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ

 

ใบงานที่ 1 เริ่มต้นกับ Microsoft Word
ใบงานที่ 2 การสร้างเอกสารใหม่และการฝึกพิมพ์
ใบงานที่ 3 การแก้ไขเอกสาร
ใบงานที่ 4 การปรับเปลี่ยน ตกแต่งข้อความ
ใบงานที่ 5 การจัดรูปแบบข้อความ
ใบงานที่ 6 แผ่นพับ
ใบงานที่ 7 รูปภาพกับข้อความ
ใบงานที่ 8 แถบเครื่องมือรูปวาด
ใบงานที่ 9 การประดิษฐ์ตัวอักษร
ใบงานที่ 10 ตาราง 1
ใบงานที่ 11 ตาราง 2
ใบงานที่ 12 ตาราง 3
ใบงานที่ 13 ตาราง 4
ใบงานที่ 14 การคำนวณในตาราง
ใบงานที่ 15 การแทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
ใบงานที่ 16 ปกรายงาน
ใบงานที่ 17 จดหมายเวียน
ใบงานที่ 18 ซอง
ใบงานที่ 19 ปกโทรสาร
ใบงานที่ 20 นามบัตร
ใบงานที่ 21 ใบประชาสัมพันธ์
ใบงานที่ 22 บัตรอวยพร
ใบงานที่ 23 กราฟ
ใบงานที่ 24 สมการคณิตศาสตร์
ใบงานที่ 25 สร้างเอกสารด้วย Word 2010
ใบงานที่ 26 การประยุกต์งานพิมพ์

กลับหน้าหลัก